25.5. – 18.6. | Leif Strengell | Se toinen vesi – Den Andra Sjön

Category
MENNEET
About This Project

Sarjasta “Se toinen vesi” 2021-2022

2017 oli minulle tärkeä vuosi. Suomi täytti 100 vuotta. Itse aloitin kokonaan uuden taidegraafisen ilmaisun. Vaimoni kanssa päätimme myös silloin muuttaa enemmän tai vähemmän kokopäiväisesti kesämökillemme Munsalan metsiin.

 

Ammatillisen elämäni aikana niin taidekasvattajana kuin taiteilijana on seurannut vastausten luominen motivaatiota ja inspiraatiota koskeviin kysymyksiin. Tarvitsen suuren narratiivisen tarinan pohjana joka voi toimia isompana motivaatiopankkina tuntemaan että olen matkalla ja että minulla on tarpeeksi polttoainetta inspiraatiooni. Uudenkaarlepyyn Munsalasta on minulle pikkuhiljaa tullut lähes myyttinen ja monitahoinen paikka.

 

Pian 1800-1900 vuosisadan vaihteen jälkeen ns. ”Munsalasosialismi” oli erittäin intensiivistä ja eloisaa, varsinkin itsenäisyyskaudella 1916-1918.
Koska se perustui vahvasti pasifistiseen pohjaan, jotkut väittävät, että se olisi voinut olla jopa yksi puhtaimmista sosialistisista liikkeistä maailmassa – utopistinen kyllä, mutta kuitenkin aito.
Munsalan sosialistit eli ”Munsalaradikalistit” eivät osallistuneet Suomen sisällissotaan 1918. He vetäytyivät viranomaisilta ja piiloutuivat usein paikallisiin metsiin. Tarvittaessa he pakenivat ulkosaarille, tai jopa Ruotsiin.

 

Jatkosodan aikana vuonna 1943-44 länsi-Munsalan hämmästyttävän monet nuoret sotilaat valitsivat pakolaisiksi. Nämä ns. ”metsäkaartilaiset” olivat sotaan väsyneitä ja motivoimattomia karkureita, jotka piiloutuivat metsiin juuri Länsi-Pohjanmaalla – miksi? Voisiko tällä olla jotain tekemistä ”ylivaltavastaisliikkeestä” vai oliko tämä edellisen sukupolven perintöä – ehkä?  Haluan tässä vetää rinnastuksia tämän päivän pakolaisliikkeisiin ja voimakkaasti polarisoituneeseen poliittiseen tilanteeseen.

 

Taiteestani

En näe taidegrafiikastani pelkkänä ekvilibristisenä tekniikkajallitteluna. Haluan korostaa rinnakkaista, käsitteellistä polkua filosofis-poliittisten kertomusten ja asenteiden kanssa. Toisaalta olen kuitenkin kiinnostunut klassisesta kauneudesta kaikessa sen sisältämässä sommittelussa, valaistuksessa, kontrastipelissä ja rikkaissa valööreissä, mutta olen myös kiinnostunut sisällöllisistä tausta- tai rinnakkaistarinoista. Faktoihin perustuvat tarinat ohjaavat luomistani. Pinnallinen, nopeasti todettu kauneus ei siis ole ensisijaisesti kiinnostava, vaikka kuvieni ensisilmäyksellä ehkä siltä näyttävätkin.

 

 

Leif Strengell

  • Syntynyt Vaasassa 1955, asuu Uusikaarlepyyssä.
  • Taideopettaja Taideteollisesta korkeakoulusta 1977-1981. On työskennellyt taiteen ja grafiikan lehtorina sekä monta vuotta toiminut opetuspäällikkönä Svenska konstskolanissa Uusikaarlepyyssä sittemmin Novian ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksessa 1983-2017.
  • On vuodesta 1981 järjestänyt säännöllisiä näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla sekä osallistunut useiden vuosien ajan aktiivisesti taiteellisiin yhteisöprojekteihin. Hän on työskennellyt samanaikaisesti monien eri ilmaisujen taiteilijana, mutta pääasiassa kuitenkin taidegraafikkona. Tällä hetkellä on fotogravyyri tärkein ilmaisumuoto. Viimeisimpiä ansioita on osallistuminen Nordic Contemporary Print Triennal 2020 ja tulevana syksynä hän osallistuu kansainväliseen, arvostettuun 16:th International Print Triennal Graphica Creativa 2022 Jyväskylässä.

 

www.strengellart.mystrikingly.com

Instagram @velonauten

 

LEIF STRENGELL
Ur serien “Den Andra Sjön” 2021-2022

 

2017 var ett viktigt år för mig. Finland fyllde 100 år. Själv startade jag ett helt nytt grafiskt uttryck. Jag och min fru bestämde oss också för att flytta mer eller mindre på heltid till vår sommarstuga i Munsalas skogar.

 

Under mitt yrkesliv som både konstpedagog och konstnär har jag försökt att skapa svar på frågor om motivation och inspiration. 

 

Jag behöver en stor narrativ berättelse som grund som kan fungera som en större motivationsbank för att känna att jag är på gång och att jag har tillräckligt med bränsle för min inspiration. Nykarlebys randby Munsala har efter hand blivit en nästan mytisk och komplex plats för mig.

 

Strax efter 1700- och 1800-talets skifte, den s.k “Munsalasocialismen” var mycket intensiv och livlig, särskilt under självständighetsperioden 1916-1918. Eftersom den var låg på en starkt pacifistisk bas, hävdar vissa att den till och med kunde ha varit en av de renaste socialistiska rörelserna i världen – utopiskt ja, men äkta ändå. Socialisterna i Munsala, eller “Munsalaradikalisterna”, deltog inte i det finska inbördeskriget 1918. De drog sig tillbaka från myndigheterna och gömde sig ofta i de lokala skogarna. Vid behov flydde de till de yttre öarna, eller till och med till Sverige. Under fortsättningskriget 1943-44 valde ett häpnadsväckande antal unga soldater i västra Munsala dem som flyktingar. Dessa s.k. ”Skogsgardisterna” var krigströtta och omotiverade flyktingar som gömde sig i skogarna i västra Österbotten – varför? Kan detta ha något att göra med “antiöverhöghetsprincipen”, eller var detta ett arv från den tidigare generationen – kanske? Jag skulle här vilja dra paralleller med dagens flyktingrörelser och den starkt polariserade politiska situationen.

 

Om min konst

Jag ser inte min konstgrafik som en ren ekvilibristisk teknisk presentation. Jag vill däremot betona en parallell, konceptuell väg med filosofisk-politiska berättelser och attityder.

 

Å andra sidan är jag dock intresserad av klassisk skönhet i all komposition, ljussättning, kontrastspel och rika dalar den innehåller, men jag är också intresserad av innehållsmässig bakgrund eller parallella berättelser. Faktabaserade berättelser styr mitt skapande. Så ytlig, snabbt upptäckt skönhet, är inte i första hand intressant, även om mina bilder kan verka vara så vid första anblicken.

 

Leif Strengell

  • Född i Vasa 1955, bosatt i Nylandsby.
  • Konstlärare vid Konstindustriella högskolan 1977-1981. Han har arbetat som lektor i konst och grafik och under många år också som undervisningsledare vid Svenska Konstskolan i Nykarleby, och senare inom bildkonstutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia 1983-2017.
  • Sedan 1981 har han organiserat regelbundna utställningar i Finland och utomlands och har i flera år varit aktivt engagerad i konstnärliga samhällsprojekt. Han har samtidigt arbetat som konstnär med många olika uttryck, men främst dock som konstgrafiker. För närvarande är fotogravyr den huvudsakliga uttrycksformen. Hans senaste prestation är deltagandet i Nordic Contemporary Print Triennal 2020 och inkommande höst kommer han också att delta i den prestigefyllda 16:e International Print Triennal Graphica Creativa 2022 i Jyväskylä.

 

 

www.strengellart.mystrikingly.com

 

Instagram @velonauten